Energieffektivisering

Energieffektivisering

Uppvärmning och fastighetsel utgör två av de största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning, kostnader som ofta kan reduceras med mycket enkla åtgärder. En effektiv energianvändning är liktydig med att värna om miljön. Greencon hjälper Er gärna att kartlägga och analysera Er energianvändning.

Energieffektivisering med energianalys

Energiutredning, energikartläggning eller energianalys. Oavsett vilken benämning som används så är syftet primärt att reducera energianvändningen, miljöpåverkan och/ eller driftekonomin. Stora kostnader inom fastighetsdrift är uppvärmning och fastighetsel. Med en omfattande kartläggning och efterföljande energianalys finns stora möjligheter till energireducering och därmed även kostnadsreducering.

För att kartläggningen ska bli effektiv görs en besiktningen och instrument sätts upp av våra experter vid ett besök i fastigheten. Vid optimering av taxor på el- värme- vatten- och kylabonnemang kan man få en kostnadsreducering då olika taxor och abonnemang varierar över året och på olika orter i landet. Kartläggningens åtgärder leder till besparingar, förbättrar inomhusklimatet och reducerar energianvändningen här kommer även optimering av taxor göra stor skillnad på de stora kostnadsposterna.

Våra experter levererar energianalysen i en rapport med hela kartläggningen och beskrivningar av åtgärdsförslag samt visar på energireducering och kostnadsreducering. Innan en fastighet väljs som ett objekt vid en energianalys bör fastighetsbeståndet kartläggas med avseende på medieanvändningen, både historiskt samt nuläget för att relatera medieanvändningen till uppvärmd yta genom s.k. nyckeltal.

Genom uppföljning av mediestatistiken erhålls en tydlig indikation på hur energieffektiva fastigheterna är och därigenom möjlighet att identifiera de objekt där energibesparande insatser bör göras. Greencon har lång erfarenhet av medieuppföljning och kan tydligt se var insatserna bör läggas.

Energikartläggning

Huvudsyftet med en energianalys är att utifrån befintlig utrustning och verksamhet identifiera kostnadseffektiva energibesparande åtgärder. Åtgärderna skall givetvis genomföras med bibehållen eller ökad komfort.


 • Statistik upprättas och nyckeltal utarbetas.
 • Kontroll av det totala eleffektuttaget utifrån timvärden från nätägaren.
 • Besiktning av:
  • Värmesystemets status och funktion med avseende på effektivitet och inställda driftstrategier för värmesystemet. Kontroll av installerade radiatorer, termostatventiler etc.
  • Ventilationssystemens status och funktion med avseende på eleffektuttag, flöden, inställda driftstrategier och temperaturverkningsgrad för eventuella värmeåtervinningssystem.
  • Byggnadens klimatskal.
 • Eleffektuttaget kontrolleras och loggas med hjälp av portabla mätutrustningar under en veckocykel. Mätningarna utförs totalt för anläggningen och för särskilt intressanta teknikinstallationer.
 • Inomhustemperaturen registreras med mätvärdeslogger i minst fyra punkter under minst en vecka.
 • Momentankontroller av kallvattenanvändningen för bedömning av eventuellt läckage.
 • Optimering av fasta avgifter och taxor. Omfattar el, värme, kyla och vatten.
 • Fördelning av värme- och elanvändning.
 • Inventering av inom- och utomhusbelysningens installerade effekter och driftstrategier.
 • Upprättande av schematiska energibalanser fördelade på energislag. Presenteras med grafiska figurer som visar energitillförseln och en fördelning på viktigare användningsområden och förbrukningsposter.
 • Analys av mätningar, inventering och besiktning.
 • Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar och lönsamhetsbedömningar, t.ex. enligt LCC-metoden eller payoff. Beräkningsmetod fastställs i samråd med Er.
 • Upprättande av miljödata (CO2, NOx, svavel och stoft).
 • Rapportskrivning

Energirond

För mindre anläggningar som inte är så installationstäta som exempelvis flerbostadshus och förskolor kan en mindre omfattande kartläggning och analys, en energirond, vara lämplig.

En energirond omfattar bl.a. kontroll av funktion och driftstrategi för värme- och ventilationssystem, besiktning av klimatskal, samt momentana mätningar av inomhustemperatur, effekt- och strömuttag.

Rapport med åtgärdsförslag

Rapporten är pedagogiskt uppbyggd med enkla och tydliga bilder, diagram, tabeller etc. samt åtgärdsförslagen presenterade med energi- och kostnadsbesparing, investeringskostnad och lönsamhetsbedömningar.

Analysen av kartläggningen visar på en tydlig bild av hur energin används och för vilka ändamål. Rapporten kan levereras enligt önskemål, fysiskt och/ eller digitalt.

Energianalys

Stora kostnader inom fastighetsdrift är uppvärmning och fastighetsel. Med en omfattande kartläggning och efterföljande energianalys finns stora möjligheter till energireducering och därmed även kostnadsreducering.

För att kartläggningen ska bli effektiv görs en besiktningen och instrument sätts upp av våra experter vid ett besök i fastigheten.

Vid optimering av taxor på el- värme- vatten- och kylabonnemang kan man få en kostnadsreducering då olika taxor och abonnemang varierar över året och på olika orter i landet.

Kartläggningens åtgärder leder till besparingar, förbättrar inomhusklimatet och reducerar energianvändningen här kommer även optimering av taxor göra stor skillnad på de stora kostnadsposterna.
Våra experter levererar energianalysen i en rapport med hela kartläggningen och beskrivningar av åtgärdsförslag samt visar på energireducering och kostnadsreducering.

Lag

Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 29/1 2016 ska alla företag och organisationer som berörs av lagen om Energikartläggning i stora företag (2014:266) ha rapporterat in till energimyndigheten att de berörs. Lagen syftar till att svara upp till de krav som EU ställer på sina medlemsstater, EED (Direktiv 2012/27/EU), för att effektivisera energianvändningen i stora företag. Ett företag är enligt lagen skyldig att genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Det är energimyndigheten som är ansvarig för föreskrifter och tillsyn.

Vad är stora företag?

Med stort företag menas i detta fall att företaget sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Intervall

En energikartläggning inom ramen för Energikartläggning i stora företag ska genomföras vart fjärde år av någon certifierad energikartläggare eller person med särskild kompetens.

Certifierad energikartläggare

Energimyndigheten har som krav att kartläggningen skall genomföras av en certifierad energikartläggare eller om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem, en person med särskild kompetens.
Utbildning och certifiering av energikartläggare startade i januari 2016. Greencon har två medarbetare som genomgått utbildningen.

Läs mer: Energimyndigheten

Kundexempel

Nedan visas ett urval av utförda uppdrag:

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
026 – 497 93 31

magnus.hedin@greencon.se
www.greencon.se