Lag

Energikartläggning i stora företag (EKL)

Lagen om Energikartläggning i stora företag (2014:266) syftar till att svara upp till de krav som EU ställer på sina medlemsstater, EED (Direktiv 2012/27/EU), för att effektivisera energianvändningen i stora företag. De företag som berörs är enligt lagen skyldig att genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Nya direktiv trädde i kraft den 10 oktober 2023, företag som inte omfattats av lagen tidigare men som gör det nu ska ha gjort sin första energikartläggning senast 11 oktober 2026. Företag som omfattas av lagen idag ska följa sin befintliga 4 års period.

Vad är stora företag?

Med stort företag menas i detta fall att företaget har en årlig energianvändning mellan 2,8 GWh och 23,6 GWh.

Har företaget en årlig energianvändning över 23,6 GWh behöver företaget införa energiledningssystem, alternativt miljöledningssystem med ett tillägg för energikartläggning. Ledningssystem ska vara infört senast 11 oktober 2027.

Certifierad energikartläggare

Energimyndigheten har som krav att kartläggningen skall genomföras av en certifierad energikartläggare eller om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem, en person med särskild kompetens.
Greencon har två medarbetare som är certifierade energikartläggare.

Intervall

En energikartläggning inom ramen för Energikartläggning i stora företag ska genomföras vart fjärde år av någon certifierad energikartläggare eller person med särskild kompetens.

Fyra steg till EKL

Utifrån ett övergripande perspektiv samlas information in och analyseras. Resultatet sammanfattas i en rapport innehållande bland annat en presentation av områden med betydande energianvändning och en handlingsplan med förslag till fortsatt arbete.

Q1 2021 ska en ny övergripande kartläggningen med en handlingsplan finnas tillgänglig om Energimyndigheten önskar granska den i samband med tillsynsbesök.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50

magnus.hedin@greencon.se




Upplägg

Greencon har tagit fram ett förslag till upplägg för att förtydliga arbetsgången och underlätta för företagen. För att skapa en total bild över företagets energianvändning och organisation genomförs inledningsvis en övergripande energikartläggning innehållande fyra steg.

Uppgifter om total energianvändning för byggnader, verksamhetsenergi, transporter och förslag på kostnadseffektiva åtgärder ska rapporteras in till Energimyndigheten. Det fortsatta effektiviseringsarbetet som beskrivs i handlingsplanen kan sedan utföras under en period av fyra år. Efter fyra år ska en ny övergripande kartläggning med tillhörande handlingsplan återigen genomföras och nya uppgifter ska rapporteras in till Energimyndigheten.

 

Läs mer: Energimyndigheten

 

1.
Analys av företaget

Organisation

Personer med påverkan på energianvändningen etc.

Fastigheter

Antal fastigheter, byggnader, areor etc.

Verksamhet

Typ av verksamhet etc.

2.
Insamling av energi- och miljödata

Transporter

Tjänstebilar samt övriga transporter.

Fastighetsenergi

Köpt energi till fastigheter.

Verksamhetsenergi

Köpt energi till verksamheten.

3.
Analys av energi- och miljödata

Energianvändning

Framtagande av nyckeltal för områden med betydande energianvändning. Bedömning av besparingspotentialer.

4.
Rapport med handlingsplan

Sammanställning

Presentation av energianvändningen, förslag på fortsatt arbete med t.ex. kartläggningar på detaljerad nivå, utbildning etc.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50
magnus.hedin@greencon.se




KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se