Visselblåsning

Greencon strävar efter att driva verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Greencons policys har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom den kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade anonymitet. Alla anmälningar utreds av en extern aktör.

Vem och vad kan anmälas via visselblåsartjänsten?

Datainspektionen och Dataskyddslagen reglerar vem som får anmälas, samt vilken typ av information som får hanteras via en visselblåsartjänst. Ibland kan uppgifter som lämnas via systemet innehålla känsliga personuppgifter, exempelvis när någon namnges för ett misstänkt brott. Personuppgifter får därför bara sparas när mycket starka skäl föreligger.

Via detta system kan du därför bara anmäla allvarliga fall av missförhållanden som berör personer i ledande befattningar: Chefer (alla nivåer), ledningsgrupp, styrelsemedlemmar och övriga nyckelpersoner.

Det är bara uppgifter som är sakligt motiverade för att utreda om personen i fråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:

  • ekonomisk brottslighet t.ex. mutor, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,
  • andra allvarliga oegentligheter som rör företagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Om du är osäker på om du ska rapportera ett problem eller inte, så rekommenderar vi att du anmäler det. Om din anmälan inte kan hanteras i systemet kommer du att få meddelande om det och också information om vart du kan vända dig i stället. Meddelandet läggs i systemet så du kan fortsätta vara anonym.

Vad kan inte anmälas via visselblåsartjänsten?

Mindre allvarliga fall av missförhållanden kan med hänvisning till Datainspektionens rekommendationer samt Dataskyddslagen inte anmälas via detta system. Hit räknas exempelvis: Tvister, fel, reklamationer, missnöje med lön, mindre allvarliga trakasserier, mindre stölder, brott om misstankar som är begångna av personer som inte har en ledande befattning. Händelser som inte kan hanteras i systemet rapporteras till chef/den person som bestämmer över den berörda avdelningen på Greencon.

Vilken information behöver jag lämna i visselblåsartjänsten?

Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga. Utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans. Lämna uppgifter om vem eller vilka som är inblandade, om problemet är pågående eller om det finns någon dokumentation. All information hanteras med sekretess.

Anmälan

Anmälan görs genom att skicka ett brev till Greencon per vanlig postgång med tillägget ”Att: V.B.” dvs.

Greencon energi & miljö AB

Att: V.B

Andra Magasinsgatan 1

803 10 Gävle

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se