Klimatrisker & sårbarhetsanalyser

I och med klimatförändringarna blir det allt viktigare att analysera vilka fysiska risker och sårbarheter våra fastigheter står inför. Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda dina fastigheter mot klimatrelaterade risker såsom översvämning, värme, stormar och ras. Greencon kan hjälpa dig att kartlägga dessa risker och ge förslag på åtgärder i förebyggande syfte.

EU:s gröna taxonomi 

EU:s taxonomiförordning (EU) 2020/852 trädde i kraft 2022 och avser att klassificera huruvida hållbar en verksamhet är. Klassificeringen utgår ifrån sex miljömål, där EU hittills har publicerat två; 1. Begränsa klimatförändringar och 2. Anpassning till klimatförändringar. För att en ekonomisk aktivitet ska klassas som hållbar ska minst ett miljömål inklusive båda målens DNSH-kriterier (Do No Significant Harm) uppfyllas. Detta förutsätter att en klimatriskbedömning av aktuellt fastighetsbestånd ska ha genomförts i enlighet med EU-taxonomins kriterier. 

Greencon har god kunskap om hur du som fastighetsägare kan uppfylla EU-taxonomins miljömål och utför klimatrisk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med förordningens krav. Läs mer om vilka klimatrisker som inkluderas i analysen.

Klimatriskbedömning 

Som ett första steg rekommenderar vi en klimatriskbedömning av fastighetsbeståndet eller utvalda byggnader. Genom en skrivbordsanalys samlar vi in relevant data och underlag för att kartlägga aktuella klimatrisker och identifiera de fastigheter som ligger i riskzonen vid ett förändrat klimat. Analysen sammanställs i en rapport där fastighetens risker vid framtida värmeböljor, skyfall, havsnivåhöjning, erosion och skred redovisas. 

Fördjupad analys 

Om risker identifierats vid klimatriskbedömningen finns möjlighet att gå vidare med en fördjupad analys. Analysen utformas efter aktuellt behov men innebär oftast ett platsbesök på den specifika fastigheten och insamling av mer detaljerade data från kommunen, fastighetsägare och/eller förvaltare. 

En fördjupad analys kan med större noggrannhet identifiera fastighetens och byggnadens sårbarheter vid ett framtida klimat. Rekommenderade åtgärder och underhållsinsatser anpassas utefter byggnadens och verksamhetens specifika förutsättningar.  

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Caroline Granzell

073 – 785 44 85   

caroline.granzell@greencon.se
Detaljerade skyfallsanalyser

Översvämningar till följd av skyfall är ofta förknippade med stora materiella skador och kostnader. Då skyfall blivit allt vanligare vill många fastighetsägare undersöka om deras fastigheter riskerar att drabbas av skyfallens konsekvenser.

I våra klimatriskanalyser inkluderas detaljerade skyfallskarteringar på fastighetsnivå, oftast redan vid en översiktlig klimatriskbedömning men alltid vid en fördjupad analys. Skyfallsanalyser kan även utföras fristående utan övriga analyser.

Läs mer om EU:s tekniska guide för klimatanpassning av byggnader

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se