Exempel på uppdrag

Exempel på uppdrag

Jourinstruktioner, Locum

Greencon har under det senaste året uppdaterat befintliga jourinstruktioner för flera av Locums sjukhus, däribland S:t Göran- och Södertälje Sjukhus. Jourinstruktionerna utgör ett viktigt underlag för såväl ordinarie driftorganisationer som de företag som engageras för jourverksamhet. Jourinstruktionerna innehåller orienteringsplaner över teknikinstallationer, systembeskrivningar, kontaktlistor samt instruktioner om tillvägagångssätt i händelse av allvarliga driftstörningar i tekniska system.

Förfrågningsunderlag Södersjukhuset & Danderyds sjukhus, Locum

Greencons dokumentationsavdelning sätter ihop många förfrågningsunderlag för upphandlingar av till exempel fastighetsdrift. Under 2014 hjälpte vi bland annat Locum med förfrågningsunderlaget till den Tekniska förvaltingsentreprenaden vid både Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Underlaget innehåller arbetsuppgifter, gränsdragningslistor, objektsbeskrivningar, riktlinjer och ritningar där all dokumentation är samlad i en lätthanterlig PDF.

FasIT, SISAB

För tillfället tar Greencon fram det system kallat FasIT som skall hjälpa SISAB att få kontroll på besiktningar, ronderingar och myndighetskontroller för de ca 600 skolor och förskolor som de ansvarar för. Statusen presenteras på en kartvy där tider till nästa besiktning, anmärkningar och genomförda besiktningar visas på ett tydligt och överskådligt sätt. Informationen kan hanteras både direkt i GreenView eller i entreprenörers befintliga system. SISAB samlar olika typer av dokument som t.ex. driftkort och OVK-protokoll i systemet där dokumentet kopplas till en viss fastighet eller byggnad för enkel åtkomst.

Energianalyser av Skandia Fastigheters (Diligentias) fastighetsbestånd i Uppsala och Stockholmsregionen

Greencon och Diligentia har sedan 2012 samarbetat och genomfört energianalyser för Diligentias fastigheter i Uppsala och Stockholmsområdet. Totalt har 16 bostadsfastigheter med en sammanlagd area på 143 000 m² analyserats. Greencon har påvisat besparingspotentialer på totalt 2 889 MWh/ år (13%). I beståndet med kommersiella fastigheter har 11 objekt analyserats med en total area på 210 000 m². Den totala besparingspotentialen uppgår till 4 434 MWh/ år (21%).

Energideklarationer åt Svenska Bostäder

Stockholmsbaserade Svenska Bostäder är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Greencon har energideklarerat ca 850 av Svenska Bostäders byggnader, vilket motsvarar ungefär halva beståndet. Det senaste året har Greencon energideklarerat mycket av Svenska Bostäders nyproduktion.

Energicontroller Folksam

Greencon har sedan lång tid förtroendet att agera extern energicontroller åt Folksam. Arbetet innefattar månatlig uppföljning av medieanvändningen där avvikelser rapporteras till förvaltare, tekniker etc. för vidare dialog. En djupare analys av medieutvecklingen görs kvartals- och årsvis och presenteras för energigruppen i rapportform. Energigruppen, som ansvarar för det strategiska arbetet med att uppnå fastställda energi- och miljömål, får genom rapporterna ett kvitto på att utvecklingen går åt rätt håll.

Utbildning Nynäshamns kommun

Greencon har under 2015 genomfört en energiutbildning med fokus på inneklimat, komfort och energispar för fastighetstekniker på Nynäshamns kommun. Kursen inleddes under våren med en förmiddag med teori där fokus låg på inomhusklimat och energisparåtgärder. I samband med teoridelen genomfördes även en Workshop där energibesparande åtgärder togs fram och diskuterades. Därefter besöktes en av deras egna anläggningar för den praktiska ventilationsdelen där deltagarna under en halvdag på sin ”hemmaplan” fick gå igenom just deras tekniska installation. Under hösten genomfördes en liknande praktik gällande värme och fjärrvärme.

Tyresö kommuns energigrupp

Sedan 2011 har Greencon medverkat i Tyresö kommuns energigrupp. Gruppens huvudsakliga ansvar är att hantera, leda och utveckla arbetet i organisationen för att uppnå de fastställda energi- och miljömålen. Tyresö kommun har insett att för att lyckas nå sina mål bör energieffektiviseringsarbetet bedrivas på ett strategiskt och strukturerat sätt. Resultatet av arbetet redovisas bland annat genom ett Energibokslut.

Nättariffoptimering Haninge Bostäder AB

Under perioden december 2014 till januari 2015 har Greencon påvisat en besparingspotential för Haninge Bostäders 71 elanläggningar. Greencon kunde optimera 25 effektabonnemang utan mätningar och 12 abonnemang (både effekt- och säkrings) med mätningar. Totalt påvisades en årlig besparing på 87 kkr gällande de avgifter ägaren av elnätet tar ut av abonnenten. Det är både ändrade säkringsnivåer och byte av tariff som föreslagits.

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Magnus Hedin
073 – 321 12 50

magnus.hedin@greencon.se
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se