Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Regeringen beslutade att införa ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus, reglerna om stöd trädde i kraft den 1 oktober 2021. Stöd ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20%. Stödet kan uppgå till 50% av merkostnaden. Exempel på vilka som kan söka och få stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, stiftelser och kooperativa bostadsföreningar.

  • För att få söka så måste energiprestandan (uttryckt som ett primärenergital) överstiga 100 kWh/m2
  • Åtgärden får inte påbörjas innan beslut om stöd tagits. Åtgärden måste påbörjas inom sex månader från beslut och färdigställas inom två år från åtgärdsstart
  • Den som söker stödet måste knyta kontakt med en certifierad energiexpert
  • Boverket och Länsstyrelsen administrerar stödet

 

Certifierad energiexpert

Den som söker stöd behöver knyta en certifierad energiexpert till ansökningsprocessen. Med en certifierad energiexpert menas en energiexpert som uppfyller de krav och kvalifikationer gällande utbildning, erfarenhet och lämplighet för uppgiften som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert (CEX).

Den som söker stöd ska bifoga ett intyg från en certifierad energiexpert. Intyget ska visa vilken energieffektiviseringsåtgärd som ska genomföras, beräknade merkostnader för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknas uppnås. Efter färdigställande ska energiexperten intyga vilken åtgärd som har genomförts, merkostnaderna för investeringen och vilken energieffektivisering som beräknats ha uppnåtts.

Kontakt

Ta kontakt med oss, vi har certifierade energiexperter med stor erfarenhet av energieffektivisering. magnus.hedin@greencon.se

Mer information finns hos Boverket:

https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/stod-till-energieffektivisering-i-flerbostadshus/

 

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se