Förstärkt energi

Vi har högsäsong för mätningar och vår nya kollega Aksel Wallstedt gör att energin är på topp. Välkommen!

Digitala utbildningar

När pandemin satte stopp för att träffas blev det i stället aktuellt med digitala utbildningstillfällen. Behöver du eller din organisation utbildning i fastighetssystemet GreenView?

Miljöbyggnad iDrift

SGBC (Sweden Green Building Council) har under senaste året tagit fram ett nytt certifieringssystem som riktar sig mot befintliga byggnader.

Energikartläggning gruvor

Kartläggningen innefattar gruvan under jord samt sovring, anrikning och kulsinterverk ovan jord.

Energiingenjörerna har fått förstärkning

Greencons energiingenjörer har fått förstärkning av Theodor Henriksen, vi kallar honom Theo. Theo studerar till Energisystemingenjör på Högskolan i Gävle, HIG, han kommer jobba extra vid...

Utökad energideklaration

Tio år har gått sedan de första energideklarationerna genomfördes. Greencon har tillsammans med Fabege genomfört ett antal “energideklaration+” som är en hybrid mellan energikartläggning och energideklaration.

Energibokslut och årsrapporter

En naturlig del i ett effektivt strategiskt energiarbete är att återkommande uppföljning av energianvändningen.

Energikicken 2017

Välkommen till Greencons monter på SABOs Energikick den 28–29 november i Örebro. Niklas Hansson och Thomas Björk finns på plats för att presentera GreenView och Greencons breda utbud av energitjänser.

Energideklarationer

De första energideklarationerna i Sverige genomfördes 2008. En energideklaration är giltig i 10 år, därav är det läge att börja planera för uppdateringen. En nyhet sedan den första omgången är att A-temp ska vara uppmätt.

Telge Energi i samarbete med Greencon

Telge Energi och Greencon har inlett ett samarbete som innebär att Telge Energi kan erbjuda sina företagskunder Greencons tjänster inom energikartläggning och energieffektivisering.

Fastighetsdagarna 2017 i Gävle

Välkommen till Greencons monter på SABO’s Fastighetsdagar den 14–15 mars i Gävle. Marcus Norin och Niklas Hansson finns på plats för att presentera GreenView och Greencons breda utbud av energitjänster.

Energikicken 2016

Välkommen till Greencons monter på SABOs Energikick den 28–29 november i Uppsala. Marcus Norin och Niklas Hansson finns på plats för att presentera GreenView och Greencons breda utbud av energitjänser.

Certifierade Energikartläggare- EKL

Två av Greencons medarbetare kan numera titulera sig som ”Certifierad energikartläggare” och är därmed behöriga att utföra energikartläggningar enligt EKL.

Energisamarbete Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg som är en av Sveriges största fastighetsägare som har stora ambitioner inom energi- och miljöområdet. Under vinterhalvåret 2015/2016 har Greencon…

Energianalys

MÄTNING PÅGÅR!
Just nu mäter Greencon för fullt!
I Stockholm genomförs just nu ett stort antal el- och temperaturmätningar av både bostäder, kontor och handelsplatser.

Nyanställning energiavdelningen

Idag säger vi välkommen till Tim Wennberg som kommer att göra den praktiska delen av sin utbildning här hos oss på Greencon.

Energiförstärkning

Idag förstärker Greencon energiavdelningen med Marcus Englund. Marcus kommer närmast från energisystemsutbildningen vid Högskolan i Gävle.

Region Gävleborg

Region Gävleborg skriver om Greencon och GreenView.

Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 29/1 2016 ska alla företag och organisationer som berörs av lagen om Energikartläggning i stora företag ha rapporterat in till energimyndigheten att de berörs.

Comeback

Vi hälsar Johan Hedberg tillbaka till Greencon efter några år hos andra företag. Johan kommer att förstärka Greencons redan starka uppställning på energiområdet.

Mössa på!

Mössa på!

Temperaturen ute sjunker och det innebär startskottet för Greencons högsäsong vad gäller energitekniska mätningar.

Kontroll av verkningsgrad värmeåtervinning

Inför värmesäsong bör fastighetsägare se till att den årliga kontrollen av luftbehandlingsaggregatens värmeåtervinning genomförts. En bra idé är att sätta ut fasta mätpunkter i samband med kontrollen. Fasta mätpunkter förenklar den årliga kontrollerna och möjliggör jämförelse mellan luftbehandlingsaggregat år för år.

Utbildning i energi- och inomhusklimatfrågor

Greencon har utarbetat ett uppskattat utbildningskoncept som till stor del bygger på praktiska moment med små grupper i deltagarnas egna anläggningar. Bästa tiden för utbildningar i dessa frågor är precis i början av värmesäsongen. Några som redan i höst har bokat upp sig för utbildningsinsatser är Tyresö kommun, Tyresö Bostäder och Folksam.

Energiledningssystem

År 2011 publicerades den senaste standarden för energiledningssystem, SS-EN ISO 50001. Standarden bygger på den tidigare standarden EN 16001:2009, men en del förändringar har gjorts. Greencon har tecknat avtal med Boliden att uppdatera befintligt energiledningssystem för Affärsområde Gruvor enligt den nya standarden. Greencon har även fått förtroendet att hjälpa Folksam med en uppdatering utifrån den nya standarden och utöver det även hjälpa Tyresö kommun att bli den första certifierade kommunen i Stockholmsområdet och bland de första i Sverige.

Energi- & miljömål, Folksam

Under flera år har Greencon samarbetat med Folksam och genomfört energiutredningar av olika slag. Under de senaste åren har samarbetet intensifierats med målsättningen att kvalitetssäkra och förbättra statistikhanteringen. Greencon sammanställer även kvartals-rapporter och årsavstämningar med fokus att sammanfatta föregående period, stämma av mot uppsatta mål och vidta åtgärder om avvikelser uppträder. Arbetet är ett led i Folksams tydliga vision att vara ledande inom fastighetsbranschen i arbetet med energi och miljö. Arbetet finns samlat under http://folksamenergi.gcweb.se.

Energikartläggning & månadsrapportering, Boliden

Under 2010 hjälpte Greencon Boliden med energikartläggningar av fyra anläggningar. Det är nu dags att uppdatera kartläggningen för Aitikgruvan och Greencon har återigen fått förtroendet.
Greencon är även involverat i arbetet med att utveckla energiuppföljning i Aitik. Från och med i höst kommer månadsrapporter att publiceras där Greencon är delaktiga i analys och uppförande av rapporten. Månadsuppföljningen underlättar för Boliden att hantera avvikelser och arbeta mot bestämda energi- och miljömål.

Fortums fjärrvärmeabonnemang

Sedan årsskiftet erbjuder Fortum Värme sina fjärrvärmekunder fem nya abonnemang. Alla tidigare upplägg försvinner ur utbudet.
De olika abonnemangsformerna bygger alla på en fast del och en rörlig del som beror på fastighetens effekt- och energibehov. Väljer man inte aktivt så placeras man i abonnemangsformen ”Fjärrvärme Trygg”. Denna är inte alltid det billigaste. Genom att se över sina anläggningar och avtal kan man spara alltifrån några tusenlappar upp till hundratusentals kronor per fastighet och år. Kontakta gärna Greencon om du vill veta mer.

Nättariffoptimering Svenska Bostäder

Greencon har under det senaste året utfört nättariffoptimeringar på uppdrag av Svenska Bostäder. Erfarenhetsmässigt är detta en lönsam åtgärd med korta återbetalningstider och detta uppdrag var inget undantag. Besparingen för 110 elanläggningar uppgick till 570,8 kkr/år vilket innebär en reducering av den genomsnittliga nätavgiften från 38,92 till 30,67 öre/kWh. Denna reducering står sig väl i jämförelse med det arbete som läggs ned för att få till ett bra kraftavtal där man ofta förhandlar om delar av ören.

Energicontroller, Gavlegårdarna

Gavlegårdarna har under året anlitat oss som ett extra resursstöd till sin driftorganisation. Vi har utrett fastigheter och lägenheter med hög värmeanvändning och problem. Inomhustemperaturer har loggats och reglerkurvor har justerats för att om möjligt reducera värmeanvändningen utan försämring av inomhusklimatet. Driftmaskinister har utbildats i termografering.

Utbildning drifttekniker, Tornberget

Vi kör ett kursupplägg för driftpersonal med teori och praktik under 1-3 dagar med utbildningsnivå (grundläggande eller fördjupande) enligt önskemål. Två till tre deltagare per tillfälle rekommenderas. Praktiska övningar utförs i kursdeltagarens anläggning. Vi går igenom värmecentral, fläktrum, elcentral och en lägenhet. Filosofin är att kursdeltagaren ska vara aktiv i diskussioner och frågeställningar för att tillgodogöra sig så mycket som möjligt.

Elkartläggningar, Akademiska Hus

Akademiska Hus arbetar kontinuerligt med att effektivisera sin energianvändning, målet är att reducera energianvändningen med 40 % från år 2000 till 2025. Greencon har anlitats för att kartlägga elanvändningen i ett antal fastigheter genom att långtidsmäta eleffektbehovets variationer under en veckocykel. Kartläggningarna innefattade även åtgärdsförslag med besparingspotentialer och investeringskostnader.

Kartvy Mediestatistik Folksam

Folksams fastighetsbestånd är spritt på flera bolag över hela landet med olika system för mediestatistik vilket gör det svårt att få en total överblick. Greencon har hjälpt Folksam att visualisera mediestatistiken för fastigheterna via ett kartbaserat webbsystem. Fastigheterna representeras av nålar på kartan, nålarnas färg visar trenden för energianvändning, energiprestanda etc. Detta kompletteras med diagram och listvyer för enkel översikt.

Energieffektiva Tyresö kommun

Tyresö kommun jobbar aktivt med att reducera medieanvändningen i sina fastigheter. Greencon har anlitats för att utföra energikartläggningar, termograferingar av klimatskal samt genomgång av samtliga luftbehandlingsaggregat avseende drifttider, verkningsgrader och inblåsningstemperaturer. Målet är att reducera den totala energianvändningen med 20% till 2020.

Länsstyrelsen Dalarna – Energismarta Företag

Greencon deltar i Länsstyrelsen Dalarnas projekt Energismarta Företag. I projektet ska 300 av Dalarnas industriföretag besökas för att ge inspiration i deras energieffektiviseringsarbete. Greencon verkar inom distriktet Falun, Borlänge. För mer information se gärna www.dalarna.se/sv/Hotell/Energiintelligent/Nyheter/Energismarta-foretag-2011

Energikartläggningar Boliden

Greencon har under våren/sommaren hjälpt Boliden att uppdatera sina energikartläggningar för anläggningarna i Aitik, Boliden-området, Garpenberg och Rönnskär. Bakgrunden är att det kommit en ny standard för Energiledningssystem (SS-EN 16001:2009) som är obligatorisk som medlem i PFE (Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri). Vill Ni veta mer om energikartläggningar eller PFE är Ni mer än välkomna med Era frågor till oss.

Statistikhantering Tyresö kommun

Greencon har under hösten hjälpt Tyresö kommun med deras energistatistik. Vi har varit behjälpliga med mätarinventeringar, betjäningsområden, avläsnings- och inrapporteringsrutiner samt återrapportering till driftpersonal och kommunledning.

I förlängningen utarbetas tillförlitliga specifika nyckeltal (kWh/m2) för samtliga fastigheter. Fastigheter med höga specifika nyckeltal skall sedan energikartläggas. I energikartläggningen presenteras energieffektiviseringsförslag med besparingspotentialer, åtgärdskostnader och LCC-kalkyler.

Energicontroller Stadsholmen

Stadsholmen har anlitat Greencon som extern energicontroller. Inledningsvis har vi erhållit en halvtidstjänst under innevarande uppvärmningssäsong. Vår viktigaste uppgift är att reducera energianvändningen och då främst värmen. Detta skall i möjligaste mån genomföras med befintliga installationer. Vidare skall vi åtgärda direkta felaktigheter som mindre bra givarplaceringar, inaktuella driftkort och inställningar i styr- och reglersystem.

Besiktning av fjärrvärmeundercentraler

Svenska Bostäder har anlitat Greencon för att besikta ca 90 fjärrvärmeundercentraler. Uppdraget gick ut på att inventera och fastställa statusen på dessa för att kunna avgöra var underhållsbehoven är som störst och vilka som stod på tur för helrenovering.

Utbildning

Greencon tillsammans med Osele Energiteknik höll under vintern 2007/2008 en energiutbildning med fokus inneklimat och komfort för Svenska Bostäders och AB Stadsholmens 140 Bovärdar. Kursen hölls i 10 omgångar och omfattade två dagar där Karl Tjernberg på Osele Energiteknik ansvarade för teoridagen och Greencon för praktikdagen. Greencon har under hösten 2008 även genomfört en uppföljande kurs med två Bovärdar i taget under en halvdag. Bovärdarna besöktes på ”hemmaplan” och vi gick igenom just deras fjärrvärmeundercentraler, ventilationssystem etc. Kursen blev
mycket uppskattad då nivån sattes utifrån Bovärdens förutsättning och eftersom det gavs mycket tid för varje bovärd att ställa specifika frågor om just deras anläggning och tekniksystem.

Energideklaration

Nästa gång GreenconNytt kommer ut skall stora delar av Sveriges fastighetsbestånd (dock ej villor) ha energideklarerats, detta är iallafall vad Boverket hoppas på. Greencon har i skrivande stund fått förtroende att utföra energideklarationer för aktörer som SKB, Landstinget i Västernorrland, Folksam, Tierpsbyggen, Tierps kommun, Sisab, Gavlegårdarna m fl.

Greenvision

Försäljningen har nu kommit igång. Ulricehamns kommun var först ut att köpa programvaran Greenvision. Greenvision har till uppgift att stänga av datorer som glömts i driftsatt läge. På ett enda gymnasium i Gävle sparar programmet ca 80.000 kr/år. Tänk vad detta skulle göra för en hel kommun, både i pengar och kanske främst i miljö!

Energideklaration

Ackrediteringen till kontrollorgan för energideklartioner gick enligt plan. Greencon står rustade med fem energiingenjörer som kan vara behjälpliga att utföra dessa lagstadgade deklarationer. Vi är redan nu igång med allt ifrån stora fastighetsbolag till mindre brf. Glöm inte bort att en stor del av fastigheterna i Sverige skall vara deklarerade innan utgången av 2008 (villor skall endast besiktas vid försäljning, start 090101), läs mer på www.boverket.se.

Energideklaration

Magnus kommer den 20 september att skriva tentamen för energiexpert. Därefter kan Greencon ackreditera sig som kontrollorgan. Ackrediteringsansökan och kvalitetsmanual är inskickade för revision. Om allt går enligt plan kommer vi att vara redo att utföra energideklarationer någon gång under oktober/november. Greencon kommer då att ha fem hungriga energiingenjörer med minst två år högskolestudier i sin besiktningsarmada.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se