Hjälp med dokumentation i byggprocessen

Greencon har under det senaste året ansvarat för att strukturera, granska och stötta olika aktörer när byggprocessen avslutas och drift/förvaltning ska ta över.

Energianalyser och energiplaner, Diligentia

Under flera år har Greencon samarbetat med Diligentia för att bland annat förbättra fastigheternas driftdokumentation. När Diligenita nu tar ett helhetsgrepp kring fastigheternas energianvändningen var det naturligt att vända sig till Greencon för att få hjälp att genomföra energianalyser med tillhörande energiplaner. Arbetet ger Diligentia en överblick över vilka åtgärder som behöver genomföras och hur de ska prioriteras. Diligentia är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt ägande där effektivisering av energianvändningen är en viktig del.

Brandsyn via GreenView, Locum

Med hjälp av GreenView har de senaste brandsynerna som utförts på Karolinska sjukhusområdet Solna fungerat utan anmärkningar och med mycket beröm. Nu har locum även besultat att använda GreenView för sitt SBA-arbete på Södersjukhuset. Med GreenView som utgångspunkt får de ett enkelt arbetsflöde och en överskådlig visualisering av SBA-arbetets status, med all data samlad och lättillgänglig. GreenView är bland annat uppskattat för sin fullständiga transparens.

Förvaltningsdokumentation, Gavlefastigheter

Greencon har på Gavlefastigheters uppdrag samlat in och sammanställt en större mängd relevanta drift- och underhållsinstruktioner. Dessa har digitaliserats, bokmärkts för enkel navigering och publicerats lättåtkomligt per fastighet i vårt webbsystem GreenView. Driftpersonal och entreprenörer kan nu enkelt via karta få åtkomst till den information de söker kring en fastighet, både på kontoret och direkt ute i fältet. På kartan visas även tydligt var drift- och underhållsinstruktioner saknas.

Elkartläggningar, Akademiska Hus

Akademiska Hus arbetar kontinuerligt med att effektivisera sin energianvändning, målet är att reducera energianvändningen med 40 % från år 2000 till 2025. Greencon har anlitats för att kartlägga elanvändningen i ett antal fastigheter genom att långtidsmäta eleffektbehovets variationer under en veckocykel. Kartläggningarna innefattade även åtgärdsförslag med besparingspotentialer och investeringskostnader.

D&U-instruktioner

Många fastighetsägare upplever att mängden pärmar för D&U-instruktioner vid en ombyggnation är en belastning. Att i upphandlingsunderlaget kräva endast digitala handlingar uppsorterade i en enkel PDF-struktur underlättar hanteringen och minskar antalet hyllmeter kraftigt.
Vi har tidigare hjälpt Diligentia med bland annat driftkort, jourinstruktioner och SBA-arbete. Nu har vi även påbörjat arbetet att sammanställa de digitala D&U-instruktionerna för det totalrenoverade kvarteret Klockan.

Energikartläggningar Boliden

Greencon har under våren/sommaren hjälpt Boliden att uppdatera sina energikartläggningar för anläggningarna i Aitik, Boliden-området, Garpenberg och Rönnskär. Bakgrunden är att det kommit en ny standard för Energiledningssystem (SS-EN 16001:2009) som är obligatorisk som medlem i PFE (Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri). Vill Ni veta mer om energikartläggningar eller PFE är Ni mer än välkomna med Era frågor till oss.

Jourinstruktioner

I nummer 9 av GreenconNytt skrev vi om de jourinstruktioner som vi upprättar åt Locum och Diligentia. Det glädjer oss att kunna meddela att dessa jourinstruktioner rönt stor framgång. Locum
har i dagarna utökat sin beställning till att även omfatta Jakobsbergs sjukhus, S:t Görans sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus.

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi kan med glädje presentera en rykande ny tjänst i vårt sortiment: Systematiskt brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet består av planritningar med markerade symboler för branddörrar, handbrandsläckare, brandposter, nödutgångsskyltar etc. Vidare innehåller materialet ronderingslistor för egenkontroll. Greencon fick under våren förtroendet att upprätta handlingar för en av Diligentias fastigheter. Diligentia blev mycket nöjda varför vi i skrivande stund påbörjat uppdraget att upprätta instruktioner för tolv av deras fastigheter.

Förvaltardokumentation

Greencon har under en längre tid hjälpt sina kunder med att ta fram fastighetsrelaterad dokumentation som på ett enkelt och visuellt vis påvisar de olika installationernas uppbyggnad, komplexitet, betjäning och övergripande status. Systemet är mycket överskådligt och man hittar snabbt det man söker. Leverans sker i pappersform i kombination med en digital version där vi ofta bifogat både databaser och GreenViews (360-foton).

Jourinstruktioner

Greencon och Osele Energiteknik har i ett samarbetsprojekt genomfört ett stort antal jourinstruktioner för Diligentias fastigheter i Stockholm samt för flera av Locums sjukhus. Jourinstruktionerna utgör ett viktigt underlag för såväl ordinarie driftorganisationer som de företag som engageras för jourverksamhet. Jourinstruktionerna innehåller orienteringsplaner över teknikinstallationer, systembeskrivningar, kontaktlistor samt instruktioner om tillvägagångssätt i händelse av allvarliga driftstörningar i tekniska system.

Energideklaration

Nästa gång GreenconNytt kommer ut skall stora delar av Sveriges fastighetsbestånd (dock ej villor) ha energideklarerats, detta är iallafall vad Boverket hoppas på. Greencon har i skrivande stund fått förtroende att utföra energideklarationer för aktörer som SKB, Landstinget i Västernorrland, Folksam, Tierpsbyggen, Tierps kommun, Sisab, Gavlegårdarna m fl.

FÖP Landstingsfastigheter Västernorrland

LVN har gett Greencon i uppdrag att ta fram en fastighetsteknisk översiktsplan (FÖP). Med hjälp av en webbaserad karta och fastigheter uppritade i 3D kommer man enkelt åt fastighetskopplad information. Moduler utvecklas för t.ex. planerat underhåll, statusbesiktning av teknikinstallationer, driftoptimeringsrutiner med uppföljning och projektvisualisering. Fastigheterna kan även användas på Google Earth.

Energideklaration

Ackrediteringen till kontrollorgan för energideklartioner gick enligt plan. Greencon står rustade med fem energiingenjörer som kan vara behjälpliga att utföra dessa lagstadgade deklarationer. Vi är redan nu igång med allt ifrån stora fastighetsbolag till mindre brf. Glöm inte bort att en stor del av fastigheterna i Sverige skall vara deklarerade innan utgången av 2008 (villor skall endast besiktas vid försäljning, start 090101), läs mer på www.boverket.se.

Kv Lyckan i Sundsvall

Norrvidden bygger f n norrlands största shoppinggalleria. Greencon har fått uppdraget att från varje byggentreprenör inhämta och sammanställa den tekniska dokumentationen i en pdf-fil för enkel åtkomst (det klassiska är annars tiotals hyllmeter med pärmar). Det kan vara dokument som ritningar av alla de slag, driftkort, produktblad, handhavandeinstruktioner, garantiåtaganden, besiktningsprotokoll etc.

Energideklaration av byggnader

Greencon står nu rustade med fyra energiingenjörer som är redo att börja jobba med utförandet av energideklarationer. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2007. Innan utgången av 2008 skall alla flerbostadshus, kontor, butiker, hotell, restauranger m fl ha en giltlig energideklaration. Denna deklaration skall utföras av en ”oberoende expert”. För utförligare info se www.boverket.se

Panoramafotografering

Kamera, fisheye-objektiv och panoramahuvud har nu införskaffats så att panoramafotografering kan utföras. I dessa panoraman kan man kika i alla riktningar, de kan användas för att t ex visa en lokal för uthyrning, ett bostadsområdes yttre miljö, ett teknikutrymme för utbildning eller en ishall för besökarna. Det är bara fantasin som sätter stopp. Flera panoraman kan kopplas samman med en karta och sedan med enkelhet läggas ut på den egna hemsidan.

Driftkort Danderyds sjukhus

Locum har anlitat Greencon för upprättande av driftkort på värme- och ventilationsanläggningar vid Danderyds sjukhus. Greencon har lång erfarenhet av att upprätta driftkort över avancerade tekniska anläggningar. Våra driftkort kännetecknas av hög kvalité och tydlighet.

Upphandlingsunderlag för drift och skötsel av byggnad och mark

Greencon har sedan många år sammanställt upphandlingsunderlag för drift och skötsel av byggnader och mark. I skrivande stund pågår slutfasen gällande Södersjukhuset i Stockholm. Vi har även sammanställt underlag för Södertörns högskola, de flesta sjukhusen i Stockholm samt alla sjukhus och vårdcentraler i Norrbottens län. Den totala ytan där vi tagit fram underlag för byggnad uppgår till över 3.000.000 m2 och för mark till över 2.000.000 m2.

Greencon i dokumentationssamarbete med Alstom

Alstom har förstått vikten av att tillhandahålla tydlig och genomarbetad dokumentation i snygg förpackning till sina kunder inom drift- och underhåll. När Alstom sedan sökte en samarbetspartner kontaktades Greencon, vilka kan leverera den kvalité som Alstom vill bli förknippad med. Aktuellt projekt pågår vid LKABs gruva i Kiruna.

Energideklaration av byggnader

Lagen om energideklarationer skulle ha börjat gälla den 4 januari 2006, men är försenad. Propositionen väntas den 22 mars 2006 och lagen är planerad att träda ikraft den 1 juli 2006 enligt energimyndigheten. Direktivet omfattar, med vissa undantag, alla byggnader som byggs, säljs eller hyrs ut samt alla större offentliga byggnader. Energideklarationen skall innehålla uppgift om byggnadens energiprestanda samt ett relevant jämförelsetal. Vidare skall en åtgärdslista utarbetas för fortsatt energieffektivisering. Greencon har under en längre tid arbetat med energieffektivisering och har anpassat dokumentationen så att de kan användas inom ramen för energideklaration av byggnader.

Egenkontroll brandskydd

Den nya brandskyddslagen har lagt mer ansvar på fastighetsägaren att utföra egenkontroller över brandskyddet. Locum har anlitat Greencon för att ta fram en databas för detta samt att göra databasen tillgänglig för besiktaren från en handdator när denne är ute i fastigheterna. När sedan aktuell besiktare utfört sina noteringar ute i fastigheterna och återvänder till kontoret synkroniserar han/hon handdatorn med den databas som är placerad på Locums datanät. Detta upplägg har rönt stort intresse då denna teknik ligger i framkant inom fastighetsförvaltning. Vidare är detta tidseffektivt då dubbeljobb undviks.

Energikartläggning Sunderby sjukhus

Greencon genomförde i vintras det prestigefyllda uppdraget med att utföra en energikartläggning av Sunderby sjukhus åt Norrbottens läns landsting. Sunderby sjukhus byggdes 1999 som ersättning för de uttjänta sjukhusen i Luleå och Boden och räknas som Europas modernaste sjukhus. Trots det sena byggåret kunde Greencon via mätningar och besiktningar påvisa en besparingspotential om 4,2 GWh/år vilket motsvarar 1,4 Mkr/år eller 15 %. Investeringskostnaderna för att erhålla 3,4 GWh/år av ovan uppgår till ringa 42 kkr. De låga åtgärdskostnaderna är emellertid inte specifika för Sunderby sjukhus. I de allra flesta fall gäller det att optimera styrparametrar för de befintliga installationerna och inte om att göra nyinvesteringar.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se