Utbildning av fastighetstekniker

Greencon har under senhösten haft en tredagars utbildning i energiteknik för 25 fastighetstekniker vid Landstingsfastigheter Västernorrland. Utbildningen omfattade både teori och praktik samt en avslutande hemläxa med redovisning på uppföljningsdagen. Deltagarna fick utbildning i värmecentralens uppbyggnad samt energieffektivisering i befintliga anläggningar. Vidare var utbildningen en implementering av den driftoptimeringsrutin som är under framtagande inom organisationen.

Nättariffoptimering Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Greencon har under hösten/vintern 2005 utfört nättariffoptimeringar på uppdrag av SKB. Erfarenhetsmässigt är detta en lönsam åtgärd med korta återbetalningstider och detta uppdrag var inget undantag. Besparingen för 36 elabonnemang uppgick till 274 kkr/år vilket innebär en reducering av den genomsnittliga nätavgiften från 41,3 till 27,0 öre/kWh. Denna reducering står sig väl i jämförelse med det arbete som läggs ned för att få till ett bra kraftavtal där man ofta förhandlar delar av ören.

Affärsavtal med Fabege i hamn

I slutet av januari 2006 undertecknades ett affärsavtal mellan Fabege AB och Greencon. Avtalet omfattar leverans av tjänster inom segmenten nättariffoptimeringar av elabonnemang samt funktionsbesiktningar av fjärrvärmecentraler. Greencon skall i ett första skede se över så väl effekt som säkringsabonnemang. Fabeges fastighetsbestånd omfattar 250 fastigheter med en total yta på över 1.600.000 m2.

Energideklaration av byggnader

Lagen om energideklarationer skulle ha börjat gälla den 4 januari 2006, men är försenad. Propositionen väntas den 22 mars 2006 och lagen är planerad att träda ikraft den 1 juli 2006 enligt energimyndigheten. Direktivet omfattar, med vissa undantag, alla byggnader som byggs, säljs eller hyrs ut samt alla större offentliga byggnader. Energideklarationen skall innehålla uppgift om byggnadens energiprestanda samt ett relevant jämförelsetal. Vidare skall en åtgärdslista utarbetas för fortsatt energieffektivisering. Greencon har under en längre tid arbetat med energieffektivisering och har anpassat dokumentationen så att de kan användas inom ramen för energideklaration av byggnader.

Koppling av tariffer till kostnadsmodulen i Vitecs ESS200

Tyresö kommun har under många år använt ESS200 för sin energistatistik. Energianvändningen har man således haft mycket god kontroll över men kostnaderna har ej följts upp lika noggrant. Greencon har hjälpt till att lägga in tariffer för el, fjärrvärme och vatten för de fem senaste åren och sedan kopplat varje anläggning till aktuella tariffer. Numer har fastighetsavdelningen fullständig kontroll på kostnaderna och kan på begäran av ekonomiavdelningen när som helst lämna en exakt rapport över energikostnaderna.

Underhållsbesiktning inklusive databas för planerat fastighetsunderhåll

Tyresö Bostäder har ca 3100 lägenheter fördelade på 21 områden. Många av fastigheterna är byggda under perioden 1972-1993 och har fram till i år saknat ett verktyg för det planerade fastighetsunderhållet. Greencon har besiktat materialval, mängdat ytor och antal av byggnadsdelar samt tagit fram en databas för hantering av alla dessa uppgifter. I databasen kan man söka fram när t ex en fasad skall målas om, hur stor denna yta är och hur mycket det kommer att kosta. Man kan också söka på t ex år 2010 och få fram hur mycket och vad som skall göras i hela fastighetsbeståndet och hur mycket man måste budgetera för detta.

Energikartläggning Sunderby sjukhus

Greencon genomförde i vintras det prestigefyllda uppdraget med att utföra en energikartläggning av Sunderby sjukhus åt Norrbottens läns landsting. Sunderby sjukhus byggdes 1999 som ersättning för de uttjänta sjukhusen i Luleå och Boden och räknas som Europas modernaste sjukhus. Trots det sena byggåret kunde Greencon via mätningar och besiktningar påvisa en besparingspotential om 4,2 GWh/år vilket motsvarar 1,4 Mkr/år eller 15 %. Investeringskostnaderna för att erhålla 3,4 GWh/år av ovan uppgår till ringa 42 kkr. De låga åtgärdskostnaderna är emellertid inte specifika för Sunderby sjukhus. I de allra flesta fall gäller det att optimera styrparametrar för de befintliga installationerna och inte om att göra nyinvesteringar.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se